Ποιοτικός ΕκσυγχρονισμόςΣύντομα αναμένεται να προκηρυχτεί η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» που θα ενισχύει αποκλειστικά μεσαίες επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας όπως και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων.

 Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Εντός του Ιουνίου αναμένεται να προκηρυχτεί η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» που θα ενισχύει αποκλειστικά μεσαίες επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας όπως και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 120.000.000,00€ και δικαιούχοι είναι:

• μεσαίες επιχειρήσεις (από 50 – 250 άτομα προσωπικό)
• ανήκουν στην βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία και υλικά – κατασκευές.
Μέσω της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν σε:
• απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της,
• εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων,
• συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει:

• Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης (από 50 μέχρι και 250 άτομα προσωπικό)
• Να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια
• Ναι διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
• Να έχουν θετικό (>0) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις 3 διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση.
• Κατά το έτος χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης και στα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη πριν από αυτό να μην υπερβαίνουν το ποσό των 200.000,00€ (ή 100.000,00€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων).

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

α) οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές και
β) οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.

Προϋπολογισμός σχεδίων

• από 50.000,00€ έως 400.000,00€
• με ποσοστό επιδότησης μεγαλύτερο του 50%

Κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

• μέχρι 100% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου αφορά μηχανήματα, εξοπλισμό και συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμό, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
• μέχρι 4.000 ευρώ επιδότηση είναι για σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
• μέχρι 40% του σχεδίου και μέχρι 24.000 ευρώ για μία τουλάχιστον μόνιμη θέση εργασίας αφορά σε μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)
• μέχρι 20% του προϋπολογισμού του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή δαπάνη μέχρι 25.000 ευρώ του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, για τη δαπάνη των επαγγελματικών μεταφορικών μέσων

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και την έγκαιρη προετοιμασία της εταιρίας σας για την επιτυχή υποβολή της πρότασης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της INFOLOGIC, στα τηλέφωνα 25510-89574 & 210-3230065.

Η INFOLOGIC, εκπονεί ΔΩΡΕΑΝ την πρόταση χρηματοδότησης.Δείτε επίσης...