Διαχείριση υδάτων – Γεωργία – Αγροδιατροφή

 Υποβολές για στάδιο 1 έως 17 Απριλίου 2018 και Στάδιο 2 έως 15 Σεπτεμβρίου 2018

Οι πρώτες διεθνείς και διακρατικές προκηρύξεις έτους 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) ανακοινώθηκαν στις 6/2/2018.

Οι προκηρύξεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος PRIMA: http://prima-med.org/calls-for-proposals/

Στις ανακοινώσεις περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και στόχους των προκηρύξεων, τα συμμετέχοντα κράτη, τους δικαιούχους, τις θεματικές περιοχές, τους κανόνες συμμετοχής, το χρονοδιάγραμμα, την διαδικασία υποβολής, την διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έχουν ως εξής:

Ενότητα 1 (δράσεις που οργανώνει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί το ίδρυμα PRIMA): περιλαμβάνει τρείς προκηρύξεις, μία για κάθε θεματική περιοχή:

Διαχείριση υδάτων (management of water),

Γεωργία (farming systems) και

Αγροδιατροφή-αλυσίδα αξίας (agro-food value chain).

Ενότητα 2 (δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα συμμετέχοντα κράτη): μια προκήρυξη για όλες τις θεματικές περιοχές.

Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, μπορούν να συμμετέχουν στις προκηρύξεις και των δύο ενοτήτων, εφόσον πληρούν τους αντίστοιχους κανόνες συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η ίδια πρόταση (αντικείμενο) δεν μπορεί να υποβληθεί και στις δύο ενότητες.

 Οι ενδιαφερόμενοι για  την προκήρυξη της Ενότητας 2, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους εθνικούς κανόνες συμμετοχής των συμμετεχόντων στην προκήρυξη  κρατών και ιδιαίτερα τις θεματικές προτεραιότητες που συμμετέχει το κάθε κράτος, το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης ανά έργο, κλπ.

Η Ελλάδα (ΓΓΕΤ) συμμετέχει σε όλους τους τομείς της προκήρυξης για την Ενότητα 2, με συνολικό ποσό συμμετοχής 2 εκατ. Ευρώ.