ΠΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα: Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στους τομείς εμπορίου και παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ποσοστό επιδότησης

Το ποσοστό Ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 50% επί του συνόλου των δαπανών.Προυποθέσεις Συμμετοχής
 

·         Η επιχείρηση έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

·         Η επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον 1 επιλέξιμο ΚΑΔ πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης.

·         Η επιχείρηση απασχόλησε κατά το 2018 τουλάχιστον 2 εργαζόμενους (2 Ε.Μ.Ε.)

·         Η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του 60% της ιδιωτικής συμμετοχής (το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης)

·         η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας για την δραστηριότητα επένδυσης.

·         Να μην είναι franchising, shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης

·         Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας DeMinimis)

Επιλέξιμες Δαπάνες

·         Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

·         Μηχανήματα και εξοπλισμός

·         Μεταφορικά μέσα

·         Προμήθεια Λογισμικών (software, ιστοσελίδα, eshop)

·         Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

·         Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού

·         Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου

Προϋπολογισμός Επένδυσης

·         Ελάχιστος : 30.000€

·         Μέγιστος : 100.000€

Διάρκεια Υλοποίησης: 18 μήνες.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 12/03/2019.

Ημερομηνία ΛήξηςΥποβολής Αιτήσεων:14/06/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και την έγκαιρη προετοιμασία της εταιρίας σας για την επιτυχή υποβολή της πρότασης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της INFOLOGIC, στα τηλέφωνα 25510-89574 & 210-3230065.