Η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει σαν βασικό στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ο Α’ Κύκλος Υποβολής των Προτάσεων έχει ολοκληρωθεί ωστόσο η Δράση αυτή παραμένει ανοιχτή για τους επόμενους δύο κύκλους.

Η ημερομηνία έναρξης αναμένετε να ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για ολοκληρωμένη πληροφόρηση.