Υλοποίηση ψηφιακών λύσεων στις οποίες συγκαταλέγονται η έξυπνη αστική κινητικότητα και η διαχείριση στάθμευσης, η ενεργειακή απόδοση, οι βιώσιμες λύσεις στέγασης, οι ψηφιακές δημοτικές υπηρεσίες παρεχόμενες και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr και η πολιτοκεντρική διακυβέρνηση, καθώς και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα συστήματα αυτά, μέσω της υπεύθυνης χρήσης των δεδομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες και της διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων (315 Δήμοι του Παραρτήματος Α), και Νομικά Πρόσωπα των 315 Δήμων του Παραρτήματος Α​​

Περίοδος υποβολής

από 1/7/2022 έως 31/10/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα υποβάλει έντυπα στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ», ΜΟΝΑΔΑ Α’ εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 222.230.000

Σχετικά αρχεία