Ψηφιακή διατήρηση των τεκμηρίων του αρχείου της ΕΡΤ, με στόχο τη διεύρυνση της εξωστρέφειας του ψηφιακού οπτικοακουστικού της αρχείου, καθώς και τον εμπλουτισμό του διαθέσιμου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματός της, μέσα από τη διάσωση, ανάταξη, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους του αρχείου της. Στο πλαίσιο της δράσης η ΕΡΤ θα μπορεί:

  • να ψηφιοποιήσει συλλογές που έχει στην κατοχή της με υψηλές προδιαγραφές
  • να τεκμηριώσει το υλικό με αυστηρές προδιαγραφές
  • να προσφέρει δομή ευρετηρίασης – καταλογογράφησης, απόθεσης και διάθεσης της ψηφιακής συλλογής
  • να δημιουργήσει ψηφιακές εφαρμογές μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η επίσκεψη του συνόλου του ψηφιοποιηθέντος υλικού μαζί με την τεκμηρίωσή του σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Σε ποιους απευθύνεται

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ ΑΕ)

Περίοδος υποβολής

από 20/6/2022 έως 31/8/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ”» στη διεύθυνση ΛΕΚΚΑ 23-25, ΑΘΗΝΑ 105 62, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Τι χρηματοδοτείται

Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

  • Άμεσες δαπάνες προσωπικού
  • Δαπάνες δημοσιότητας
  • Λοιπές αμοιβές τρίτων

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Σχετικά αρχεία