Απευθύνεται σε αυτούς που διαχειρίζονται πολυμεσικό υλικό και παράγουν οπτικοακουστικά έργα.

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Λογισμικά, Υπηρεσίες

Ελάχιστο & Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού επένδυσης
Θα προσδιοριστεί κατά την πρόσκληση της δράσης.


Συνολικός Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 100.000.000€.
Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από όλες τις περιφέρειες της
Ελλάδας.
Αναλυτικές πληροφορίες για τους ενισχυόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) θα δοθούν κατά την πρόσκληση του προγράμματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093