Απευθύνεται σε: Ιδιώτες/Πολίτες
Απευθύνεται ειδικά σε: Ανέργους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α άνω των 18 ετών

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εως 80.000 ωφελουμένων ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, μέσω δια ζώσης εκπαίδευσης αλλά και τηλεκατάρτισης επί προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας από 50 έως 200 ώρες.

Αντικείμενο/στόχος της Δράσης είναι:

Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, ώστε να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους και να επιτευχθεί ταχύτερα η εργασιακή επανένταξή τους.

Δικαιούχοι: Ωφελούμενοι άνεργοι

Προϋποθέσεις συμμετοχής :

α) Ο ενδιαφερόμενος να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ. Α (πρώην ΟΑΕΔ) ανεξαρτήτως αν λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή όχι

β) Ο ενδιαφερόμενος να έχει ηλικία άνω των 18 ετών

γ) Ο ενδιαφερόμενος να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

δ) Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη, πριν τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης

Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: έως συμπλήρωσης των προβλεπόμενων θέσεων
Είδος ενίσχυσης: Κατάρτιση/Επιμόρφωση
Τι ενισχύεται:Συνολικός Προϋπολογισμός: €100.000.000,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €100.000.000,00

Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 27/07/2022
Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης:https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=proghrammata-anavathmisis-deksiotiton-ghia-80000-anerghoys&tab2=ofeloumenoi&tab3=

Υποβολή αιτήσεων: αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr Αρχική/Εκπαίδευση / Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο/ Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-katartises-meso-ton-k-e-di-bi-m-ton-e-i-kai-ton-adeiodotemenon-k-d-b-m

Πυλώνας: 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
Άξονας: 3.2 Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Δράση: 3.2.1 (16913) Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων