Σε ποιους απευθύνεται
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες ​πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων,
θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:


Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός
Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.
Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που
προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.​​​​​​


Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στον οδηγό
της Δράσης.
Περίοδος υποβολής: από 22/3/2023 (ώρα 12:00)

Επιλέξιμες Περιοχές: Όλη η Ελλάδα εκτός Περιφερειών Αττικής και Νότιου Αιγαίου.

Επιλέξιμες Δαπάνες: 1) Κτιριακά, 2) Εξοπλισμός κάθε τύπου (Οχήματα κάθε τύπου)  3) Υπηρεσίες προβολής, 4) Μελέτες

Προϋπολογισμός: μέχρι 200.000€. Επιδότηση 40%. Με πράσινες  δαπάνες άνω του 20%, επιδότηση 50%. Καθεστώς De Minimis.

Προϋποθέσεις: Ελάχιστο προσωπικό –> 2 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες : 2551 181093