Ανάπτυξη υπηρεσιών αναβάθμισης, στήριξης και διάχυσης της επιχειρηματικότητας στους Δήμους της Νότιας Αττικής, οι οποίες θα απευθύνονται προς υφιστάμενες / ενεργές επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης, με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, την υποστήριξη της ανάπτυξης βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και την ισχυροποίησή τους με έμφαση στην εξωστρέφεια και το άνοιγμα σε νέες αγορές. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται, ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως από ομάδα ειδικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΣυΔΝΑ – Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Περίοδος υποβολής

από 26/4/2021 έως 30/12/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, στη διεύθυνση ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 03 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το … 

Προϋπολογισμός

€ 2.180.000

Σχετικά αρχεία