Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση, την εξωστρέφεια & την προώθηση της διπλής μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού & της κυκλικής οικονομίας.​​​​​
Σε ποιους απευθύνεται
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες ​πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:
1) Να έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2) Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ως ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
3) Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ κατά το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης.​​​​​​
4) Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3). Πιο συγκεκριμένα:

 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής/ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική / τοπική κουζίνα
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
 • Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία
 • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη
  κινητικότητα
 • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.

 • Περίοδος υποβολής προτάσεων: έως 22 Μαΐου 2024.
  Περιοχή εφαρμογής έργων: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  Τι χρηματοδοτείται:
  1) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
  2) Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  3) Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  4) Δαπάνες Λογισμικού
  5) Δαπάνες Προβολής, Εξωστρέφειας & Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις
  6) Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  7) Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα
  8) Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό έως 1 ΕΜΕ)
  9) Έμμεσες δαπάνες

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
  ​Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 • Προϋπολογισμός Δράσης: Η δημόσια δαπάνη για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 65.000.000,00€. Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Έργων: Από 60.000€ έως 400.000€. (Καν. ΕΕ 1407/2013 De Minimis)Ποσοστό Ενίσχυσης: 45%