Οι υπό σύσταση και νεοφυείς επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν μια νέα ιδέα, θα επιλέγονται κατόπιν αξιολόγησης προκειμένου να τους παρασχεθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικότητας Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται σε τακτικούς κύκλους κατ΄ έτος και θα περιλαμβάνουν: • Διάγνωση των αναγκών τους για υποστήριξη. • Ένα ολοκληρωμένο βασικό πακέτο υποστήριξης που θα απευθύνεται στο σύνολο των συμμετεχόντων κάθε κύκλου, το οποίο θα περιλαμβάνει σε βάθος ενημέρωση σε εξειδικευμένα θέματα επιχειρηματικότητας. • Παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring και coaching), με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης αναγκών τους από το οποίο θα μπορούν να επιλέξουν τις υπηρεσίες που θα λάβουν. Ενδεικτικά αναφέρονται: ανάλυση αγοράς, μελέτη εξωστρέφειας, υποστήριξη στην κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου, σχέδιο marketing, τιμολογιακή πολιτική, επικοινωνιακή πολιτική κλπ. • Διασύνδεση με δυνητικούς χρηματοδότες / χρηματοδοτικούς οργανισμούς και υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών, μόχλευση δυνητικών χρηματοδοτικών πόρων (funds, τράπεζες, crowd funding, χρηματοδοτικά εργαλεία, άλλες κεφαλαιακές / επενδυτικές μορφές ενίσχυσης) • Υποστήριξη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους δυνητικούς χρηματοδότες και στη σύνταξη τεκμηριωμένων προτάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμος Πειραιώς

Περίοδος υποβολής

από 20/3/2019 έως 31/12/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

€ 4.000.000

Σχετικά αρχεία