Υποστήριξη της ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Αττικής σε ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας που απορρέουν από το Σχέδιο Δημοσιότητας (π.χ. ενημέρωση δικαιούχων και κοινής γνώμης, περιεχόμενο ιστοσελίδας, newsletters, στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας, ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών, κλπ.). Εξειδίκευση στρατηγικών επικοινωνίας και προετοιμασία πλάνου δράσεων δημοσιότητας.

Σε ποιους απευθύνεται

Μονάδα Γ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής 

Περίοδος υποβολής

από 5/7/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Ο υποψήφιος Δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης, περιλαμβάνει … 

Προϋπολογισμός

€ 120.000

Σχετικά αρχεία