Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα προσφέρονται ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, κάνοντας χρήση ψηφιακής πλατφόρμας, προσφέροντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της Νότιας Αττικής, χωρίς οικονομικά ή άλλα ανταλλάγματα, για τα παρακάτω:

  • Στήριξη των επιχειρήσεων (νέων ή υφιστάμενων) για την παραγωγή, προμήθεια και τη χρήση ενδοεπιχειρησιακών τεχνολογικών λύσεων. Θα δίνεται η δυνατότητα μέσω τηλεδιασκέψεων ή ψηφιακών συνεργατικών εργαλείων να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται μεταξύ άλλων με τις ψηφιακές υπογραφές και τα οφέλη τους για την επιχείρηση, επιχειρηματικές συναλλαγές και ΤΠΕ, τρόπους μείωσης του διοικητικού κόστους μέσω εισαγωγής συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής κ.α.
  • Υποστήριξη της αφομοίωσης των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις – αξιοποίηση καλών πρακτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο. Θα δημιουργηθούν και θα αναρτηθούν στη πλατφόρμα του έργου, οδηγοί «καλών πρακτικών» και βασικά βήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
  • Πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (digital library) που θα υπάρχει κατάλληλο ψηφιοποιημένο υλικό για θέματα ΤΠΕ, video, άρθρα, έρευνες, μελέτες, virtual labs, για τη ψηφιακή προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων βάσει των αναδυόμενων τεχνολογιών (Industry 4.0)
  • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μαθήματα για θέματα εφαρμογής και αξιοποίησης των ΤΠΕ στο επιχειρείν (παραδείγματα από συγκεκριμένους κλάδους και τομείς, κ.α.)
  • Ενημέρωση, παρουσίαση και επίδειξη εργαλείων και εμπορικών ή ανοικτών πλατφορμών που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από το σύνολο των επιχειρήσεων για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. για ανάπτυξη e-commerce, επιχειρησιακά μοντέλα B2B και B2C, κ.α.)

Σε ποιους απευθύνεται

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΣυΔΝΑ – Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Περίοδος υποβολής

από 17/5/2021 έως 30/12/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, στη διεύθυνση ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220), ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 03 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το … 

Προϋπολογισμός

€ 381.000

Σχετικά αρχεία