Πρόσκλησεις για Τουριστικές Επιχειρήσεις & Επιχειρήσεις Μεταποίησης

Δικαιούχοι
• Εμπορική εταιρία
• Συνεταιρισμός
• Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
• Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Συνολικός Προϋπολογισμός: 150.000.000€

Καταλητική Ημερομηνία Υποβολής 31/12/2023

(Αναλυτικές Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία)