Η Infologic Μ.Ε.Π.Ε δημιουργήθηκε το 2002, από εξειδικευμένους επιστήμονες – μελετητές με πολύχρονη εμπειρία σε πολλούς τομείς της οικονομίας,της πληροφορικής και της επιστήμης. Βασικό σκοπό της εταιρείας αποτέλεσε η ανάγκη για ανάπτυξη και παροχή, σε τοπικό επίπεδο, ποιοτικών ολοκληρωμένων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και τους φορείς της χώρας μας.

Σήμερα διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και την Αλεξανδρούπολη και εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα.

Βασικό προσανατολισμό της εταιρείας αποτελεί η μετεξέλιξη της σε τεχνικοοικονομικό σύμβουλο-πάροχο των επιχειρήσεων και των φορέων της περιοχής με κύρια πεδία δράσης :

 • τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό,
 • τις Νέες Τεχνολογίες (πληροφορική, Γεωγραφικά συστήματα, τηλεπικοινωνίες κλπ),
 • Την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων,
 • την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
 • το Περιβάλλον και την Ενέργεια,
 • τη Διεθνική Συνεργασία μέσω των προγραμμάτων INTERREG3, κλπ.

Όσον αφορά τα έργα διεθνικού χαρακτήρα, στην εταιρία υπάρχει Βουλγάρικη συμμετοχή και ανεπτυγμένο δίκτυο επιχειρηματικών επαφών, που αποσκοπεί στην ενίσχυση του διασυνοριακού, διεθνικού και εξαγωγικού χαρακτήρα και στην απόκτηση σημαίνουσας θέσης στην ευρύτερη περιοχή.

Στα πλαίσια αυτά, η Infologic Μ.Ε.Π.Ε, παρέχει υπηρεσίες όπως :

 1. Εκπόνηση σχετικών μελετών, σύνταξη προτάσεων & τεχνικών δελτίων για κάθε πρόγραμμα του Γ’ ΚΠΣ ή άλλου προγράμματος της ΕΕ και υποβολή πρότασης.
 2. Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης & έγκρισης της πρότασης από τον φορέα αξιολόγησης & διεκπεραίωση τυχόν προβλημάτων που προκύψουν κατά την φάση αυτή.
 3. Διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος που περιλαμβάνει ενέργειες που καλύπτουν την πλήρη υποστήριξη όλων των φάσεων υλοποίησης του έργου
 4. Σύνταξη μελετών όπως επιχειρηματικός σχεδιασμός(business plan), μελέτη σκοπιμότητας κλπ.
 5.  Άμεση πληροφόρηση & υλικό για το σύνολο των προγραμμάτων σε ηλεκτρονική μορφή από την Βάση Δεδομένων των αναπτυξιακών προγραμμάτων που υποστηρίζει & συντηρεί η εταιρία.
 6. Δημιουργία αλλά και υποστήριξη-διαχείριση λογισμικών πληροφορικής που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η εταιρία, διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία σε επιχειρησιακά έργα όπως «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Πολιτισμός», «Ανταγωνιστικότητα», «INTERREG» κλπ καθώς και ισχυρό δίκτυο συνεργατών για να αντεπεξέλθει σε έργα αξιώσεων κάθε βαθμού πολυπλοκότητας.

Κατά την δεκαοκτάχρονη δραστηριότητα της η InfoLogic έχει συνεργαστεί σε διάφορους τομείς με:

 • Περισσότερες από διακόσιες ΜμΕ διαφόρων κλάδων (τουρισμός, Μ.Μ.Ε., εκδόσεις κλπ).
 • Περισσότερους από Τριάντα Δήμους.
 • Πέντε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
 • Δύο Περιφερειακές Διοικήσεις.
 • Τρεις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Πλέον των δέκα Αναπτυξιακών Εταιριών και Ν.Π.Δ.Δ.
 • Πλέον των τριάντα Πολιτιστικών φορέων.
 • Πέντε Επαγγελματικές Ενώσεις και Επιμελητήρια.
 • Είκοσι πέντε Τοπικές – περιφερειακές Εφημερίδες & τέσσερις Πανελλαδικής εμβέλειας.
 • Είκοσι περιφερειακούς Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς.
 • σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι και την Κρήτη …

Με εγκεκριμένα έργα που αντιστοιχούν σε ποσοστό πλέον του 80% των κατατεθειμένων προτάσεων, η Infologic Συμβουλευτική Παρέχει Τοπική Προστιθέμενη Αξία στην αναπτυξιακή προοπτική των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.